رتبه بندی نهایی نهمین ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور

 

 

رتبه عنوان تیم نمره نهایی
1 Arena* 7.44
2 Dagger* 7.03
3 PersianCoders* 6.85
4 مکعب* 6.70
5 Seda* 6.19
6 نام تیم* 5.96
7 iBit* 5.93
8 HAK* 5.80
9 ESM* 5.75
10 صبا* 5.75
11 App Plus* 5.391
12 یودا* 4.90
13 Kerajak* 4.87
14 pushed to master* 4.70
15 OutDev* 4.68
16 سهند* 4.65
17 همش* 4.48
18 اسم تیم* 4.44
19 IO Exception* 4.34
20 Locomotive* 4.26
21 LoveAndroid* 4.16
22 Zerone-I* 4.00
23 MianShir* 3.88
24 هیرمان* 3.77
25 powergraph* 2.94
26 AndroidMan* 2.90
27 contorol es* 2.65
28 Scorpion* 2.29
29 almas* 2.23
30 یونیزکو* 2.09
31 Devils coder* 1.25

 

 

فهرست